Free Advise / fu%'kqYd ijke'kZ

Product

vk;qosZn ,d vuqie /kjksgj

'kkjhfjd Je ds vHkko] ekufld ruko] udkjkRed fpUru] vlarqfyr thou 'kssSyh] fo#) vkgkj o izd`fr ds fcxM+rs larqyu ds dkj.k fo'o esa dSalj] g~n;jksx] e/kqesg] mPp jRdpki o eksVkik vkfn jksxksa dk vkrad lk epk gqvk gSA izkd`fr gekjh ekWa ] tuuh gSA gekjh leLr fod`fr;ksa dh lek/kku gekjs gh vkl&ikl dh izkd`fr esa fo?keku gS] ijUrq lE;d Kku ds vkHkko esa ge vk;qosZn ls iwjk ykHk ugha mBk ikrsA
Hkkjr esa vkS"k/kh; ikS/kksa dh tkudkjh oSfnd dky ls gh ijEijkxr v{kq.; pyh vkbZ gSA vFkoZosn eq[; #i ls vk;qosZn dk lcls izkphu mn~xe L=ksr gSA Hkkjr esa _f"k&eqfu vf/kdrj taxyksa esa LFkkfir vkJeksa o xq#dqyksa esa gh fuokl djrs Fks vkSj ogkWa jgdj tM+h&cwfV;ksa dk vuqla/kku o mi;ksx fujUrj djrs jgrs FksA blesa buds lgHkkxh gksrs Fks i'kq pjkus okys XokysA ;s txg & txg ls rkth oukS"kf/k;ksa dks ,d= djrs Fks vkSj blesa fufeZr vkS"kf/k;ksa ls tu&tu dh fpfdRlk dh tkrh FkhA budk izHkko Hkh peRdkfjd gksrk Fkk D;ksafd budh 'kq)rk] rktxh ,oe~ lgh igpku ls gh bls xzg.k fd;k tk ldrk gSA ifj.kkeLo#i tuekul ij bldk bruk xgjk izHkko gqvk fd dkykUrj esa vk;qosZn dk fodkl o ifjo/kZu djus okys euh"kh tSls /kUoarfj] pjd] lqJqr vkfn vusdksa egkiq#"kksa ds vFkd iz;kl ls fo'o dh izFke fpfdRlk i)fr izpyu esa vkbZ ,oa 'kh?kz gh izxfr f'k[kj ij igWaqp xbZA ml le; vu~; dksbZ Hkh fpfdRlk i)fr bldh izfrLi/kkZ esa ugh gksus dk vuqeku lqxerk ls gks ldrk gSA 'kY; fpfdRld lqJqr vFkok vU; dbZ ,sls mYys[k osnksa esa feyrs gSa ftlls Kkr gksrk gS d`fre vax O;oLFkk Hkh ml le; izpfyr FkhA Hkkjr ls ;g fpfdRlk i)fr if'pe esa ;ou ns'kksa phu] frCcr] Jhyadk] cekZ (E;kaekj)vkfn ns'kksa ls viuk;h x;h ns'kksa ls viuk;h x;h-
Read More